İLETİŞİM

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Dereboyu Cad. No:78 Kat.1 Ortaköy, İstanbul adresinde mukim Oğuz Bayazıt Mühendislik İnşaat Sanayi Limited Şirketi (“Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metninde Kişisel Veri için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Şirketimiz, ticari faaliyetleri ve verilen hizmetlere göre değişiklik gösteren yürütmekte olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve ticari ilişkimizi çerçevesinde KVKK uyarınca, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin sağlanması ve yürütülmesi, Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi, Şirketimizin kısa ve uzun vadeli ticari politikaların tespit edilmesi, şirketimiz ile ticari ilişkisi olan kişilere karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi, şirketimize yöneltilen soruların cevaplanması, şikayetlerin değerlendirmesi, Şirkete ait lokasyonlarda güvenliğin ve denetimin sağlanması amaçları başta olmak üzere KVKK Madde 5 ve Madde 6 uyarınca aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde (işleme amaçları) yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında insan kaynakları, hukuk danışmanlığı depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, iş ortaklarına, tedarikçilere KVKK Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen şartlara uygun şekilde aktarılabilmektedir.

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 507921 sicil numarası ile kayıtlı, 0635027236600011 Mersis numaralı, şirket merkezi Dereboyu Cad. No:78 Kat.1 Ortaköy, İstanbul adresinde bulunan Oğuz Bayazıt Mühendislik İnşaat Sanayi Limited Şirketi’dir.

KVKK madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak;

haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Şirketimiz tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Şirketimizce talep edilebilir

Posta Adresi: Dereboyu Cad. No:78 Kat.1 Ortaköy, İstanbul

E-Posta Adresi: [info@oguzbayazit.com.tr]

KEP Adresi: [oguzbayazit@hs02.kep.tr]

Dereboyu caddesi, No:78 Kat:1 34347
Beşiktaş İstanbul Türkiye
T. +90 212 227 03 01
F. +90 212 259 78 30

Oğuz Bayazıt Mimarlık

Twitter İnstagram Linkedin
Copyright © 2016 Oğuz Bayazıt - Designed by Moni